Zakonodavstvo (111)

Sporost sudova i EU

Ponedjeljak, 31 Ožujak 2014 00:05
Europskom konvencijom o ljudskim pravima i temeljnim slobodama propisano je da svaki građanin ima pravo na pošteno, nepristrano i blagovremeno suđenje. Jedno od temeljnih ustavnih načela koje reguliraju prava i slobode građana, a usklađeno je s Europskom konvencijom o ljudskim pravima…

EU i uvoz trofeja

Ponedjeljak, 24 Ožujak 2014 00:33
Ulaskom Hrvatske u EU znatno su se pooštrili kriteriji za uvoz trofeja iz stranih destinacija. Posljednje pošiljke naših lovaca koji su lovili u stranim lovištima su prošle sito i rešeto Europskih pravila koje odnedavno vrijede i kod nas. Istinito je da…

Europska unija i lovstvo

Srijeda, 19 Ožujak 2014 00:08
Što slijedi hrvatskom lovstvu i lovcma ulaskom u europsku zajednicu? Ulaskom Hrvatske u Europsku uniju hrvatski lovci baštine pravnu stečevinu Europske unije koja se odnosi na uzgoj, zaštitu, lov i korištenje divljači. A koja je to pravna stečevina i baština koju  se…
Nepoznavanje ili bar blaže nerazumijevanje odredaba Zakona o lovstvu i podzakonskih akata donesenih od stra­ne resornog ministra na te­melju ovlaštenja po tom istom Zakonu dovodi do tragiko­mičnih situacija kod pojedi­nih lovoovlaštenika (poglavi­to ako je riječ o lovačkim udrugama). Nije mali broj…
Odlukom Upravnog suda u Rijeci iz 2012. godine zauzeto je stajalište da rješenja kojim se od državljana Republike Hrvatske oduzima lovačko oružje zbog prestanka jednog od uvjeta iz čl. 10. Zakona o oružju moraju biti potpuno usklađena s odredbama Zakona…
Zakon o izmjeni Zakona o lovstvu: u Zakonu o lovstvu (»Narodne novine«, br. 140/05., 75/09. i 153/09.) u članku 88. stavak 4. se mijenja i glasi:  »(4) Poslove inspekcijskog nadzora nad prodajom i kupnjom divljači i njezinih dijelova obavlja ministarstvo nadležno…
Ne može biti lovac onaj koji gotovo kao na strelištu odstreljuje divljač koja se nije ni adaptirala na prostor u koji je tek puštena. Lovačka etika podrazumijeva da se lovi divljač koja slobodno živi u prirodi, koja ima šansu i priliku…
Ako vam je lovoovlaštenik darovao divljačinu (u skladu s lovačkim običajima) a nije vam dao potvrdu o porijeklu divljači, nemojte prihvatiti takav dar! Jedan od najljepših i najdojmljivijih lovačkih običaja jest da lovac lovcu daruje sitnu divljač ili meso odstrijeljene krupne…
Kako će postupati ovlaštenici prava lova s divljači i njezinim dijelovima koji nisu namijenjeni prehrani ljudi i ne stavljaju se u promet (prodaja, prerada, izvoz iz RH), te što će se raditi s utrobama divljači kao nusproizvodima životinjskog podrijetla? Hrvatski ovlaštenici…
Davanjem u zakup ili koncesiju poljoprivrednog i šumskog zemljišta lovoovlaštenik stječe samo pravo poljske služnosti na toj površini lovišta kako bi mogao izvršavati pravo uzgoja, zaštite i lova divljači. On to pravo može izvršavati amo u onoj mjeri i u onom…