Nezakoniti i nedopušteni lov nisu isto

Napisao/la  Utorak, 16 Prosinac 2014 10:05

Nedostatak stručnjaka kod ovlaštenika prava lova često rezultira štetnim posljedica­ma za samog ovlaštenika.

Je­dan je od takvih slučajeva kada ovlaštenik prava lova podnese kaznenu prijavu protiv osobe koja je lovila divljač bez lovačke iskaznice i važeće identifikacijske markice za pojedinu lovnu godi­nu u vrijeme lovidbe s odgo­varajućim oružnim listom a bez prethodnog pisanog do­puštenja ovlaštenika prava lova u smislu čl. 68. st. 1. Zakona o lovstvu (Narodne novine, 140/05., 75/09.) za kazneno djelo protuzakoniti lov i ribolov iz članka 204. Kaznenog zakona RH (Na­rodne novine, 125/11.).

Naime, prema važećim zako­nima Republike Hrvatske, nedopušteni lov nije sam po sebi kazneno djelo, već pre­kršaj koji je sankcioniran odredbom članka 100. stavka 1. točke 3. Zakona o lovstvu, za koje je predviđena novča­na kazna od 7.000 do 10.000 kuna. Dakle, u takvim slučajevima ovlaštenik prava lova dužan je podnijeti prekršajnu prija­vu prekršajnom sudu ili na­dležnoj policijskoj postaji ili lovnom inspektoru sa svim činjenicama i dokazima.

O kaznenom djelu protuza­koniti lov radi se samo onda ako je netko lovio divljač u vrijeme lovostaje ili na po­dručju na kojem lov nije do­pušten ili je pak lovio divljač bez položenog lovačkog ispi­ta (čl. 204. st. 1. KZ-a), za koje je djelo predviđena zat­vorska kazna do godine da­na.

Očito je dakle da iz ovakvih zakonskih formulacija nije moguće poistovjetiti nedo­pušteni lov i protuzakoniti lov pa je o tome nužno voditi računa pri pokretanju prekr­šajnog odnosno kaznenog postupka.

objavljeno i u: Glas lova i ribolova, srpanj 2014

Mladan VIDOVIĆ, mag. iur.
K2 Items

PROMOCIJE

K18i 2 350x250px CRO
lovac camo corner2
fanzoj-lovac-info.jpg
lovac kuhada reklama banner veliki2023

Novo objavljeno