Danas je na snagu stupila Naredba o izmjeni Naredbe za smanjenje brojnog stanja pojedine vrste divljači

Napisao  Utorak, 15 Rujan 2020 09:36

 

Naredba o izmjeni Naredbe o smanjenju brojnog stanja pojedine vrste divljači,  NN 98/2020

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

Na temelju članka 64. stavka 1. Zakona o lovstvu (»Narodne novine«, br. 99/18, 32/19 i 32/20), ministrica poljoprivrede donosi

NAREDBU

O IZMJENI NAREDBE O SMANJENJU BROJNOG STANJA POJEDINE VRSTE DIVLJAČI

Članak 1.

U Naredbi o smanjenju brojnog stanja pojedine vrste divljači (»Narodne novine«, br. 115/18) članak 5. stavak 1. podstavak 1. mijenja se i glasi:

» – u roku od 24 h prijaviti izlučenje divljači svinje divlje (Sus scrofa L.) razduživanjem markice za označavanje krupne divljači putem Središnje lovne evidencije«.

 

Članak 2.

Ova Naredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 323-03/18-01/17

Urbroj: 525-11/0569-20-4

Zagreb, 25. kolovoza 2020.

Ministrica poljoprivrede
Marija Vučković, v. r.

Zadnja izmjena Utorak, 15 Rujan 2020 09:46

  DANI LOVA I RIBOLOVA 482x120px

lovac kuhada reklama banner