UREDBA O EKOLOŠKOJ MREŽI - 2013.g.

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2664

Na temelju članka 54. stavka 2. Zakona o zaštiti prirode (»Narodne novine«, broj 80/2013), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 26. rujna 2013. godine donijela

UREDBU O EKOLOŠKOJ MREŽI

Članak 1.

Ovom Uredbom proglašava se ekološka mreža Republike Hrvatske, propisuje se popis vrsta i stanišnih tipova čije očuvanje zahtijeva određivanje područja ekološke mreže, propisuju se kriteriji za određivanje područja ekološke mreže, ciljne vrste i stanišni tipovi radi kojih se uspostavlja područje ekološke mreže te se utvrđuje kartografski prikaz ekološke mreže.

Članak 2.

Ovom se Uredbom u pravni poredak Republike Hrvatske prenose sljedeće direktive Europske unije:

– Direktiva 92/43/EEZ o zaštiti prirodnih staništa i divljih biljnih i životinjskih vrsta (SL L 206, 22. 7. 1992.), kako je zadnje izmijenjena i dopunjena Direktivom Vijeća 2013/17/EU o prilagodbi određenih direktiva u području okoliša zbog pristupanja Republike Hrvatske (SL L 158, 10. 6. 2013.),

– Direktiva 2009/147/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 30. studenoga 2009. o očuvanju divljih ptica (kodificirana verzija) (SL L 20, 26. 1. 2010.).

Članak 3.

Ekološkom mrežom proglašenom ovom Uredbom smatraju se područja Natura 2000.

Članak 4.

(1) Pojmovi koji se koriste u ovoj Uredbi imaju sljedeće značenje:

1. prirodni stanišni tipovi od interesa za Europsku uniju su oni prirodni stanišni tipovi kojima prijeti nestanak unutar njihovog prirodnog areala ili imaju mali prirodan areal zbog regresije ili im je područje u prirodi ograničeno ili predstavljaju istaknute primjere tipičnih karakteristika jedne ili više od sljedećih biogeografskih regija: alpinske, kontinentalne i mediteranske,

2. prioritetni prirodni stanišni tipovi su oni prirodni stanišni tipovi kojima na području Europske unije prijeti nestanak i za čije je očuvanje Europska unija posebno odgovorna s obzirom na razmjere njihovog prirodnog areala koji se nalazi na teritoriju Europske unije,

3. divlje vrste od interesa za Europsku uniju su one divlje vrste za koje na teritoriju Europske unije vrijedi da su:

– ugrožene, osim onih vrsta kojima je prirodni areal rubni na tom teritoriju i koje nisu ugrožene ili osjetljive u zapadnoj palearktičkoj regiji,

– osjetljive, odnosno smatra se vjerojatnim da će u skoroj budućnosti potpasti pod kategoriju ugroženih vrsta, ako uzročni čimbenici nastave djelovati,

– rijetke, odnosno s malim populacijama koje trenutačno nisu ugrožene ili osjetljive, ali rizik za to postoji; te vrste žive u ograničenim geografskim područjima ili su u manjem broju raspršene na širem području,

– endemske i zahtijevaju posebnu pozornost zbog posebne prirode njihovih staništa i/ili mogućeg utjecaja njihovog iskorištavanja na njihovo stanište i/ili mogućeg utjecaja njihovog iskorištavanja na njihovo stanje očuvanosti,

4. prioritetne divlje vrste su one divlje vrste za čije očuvanje je Europska unija posebno odgovorna s obzirom na razmjere njihovog prirodnog areala koji se nalazi na teritoriju Europske unije.

(2) Osim pojmova iz stavka 1. ovoga članka, pojedini pojmovi koji se koriste u ovoj Uredbi sukladni su pojmovima utvrđenima u Zakonu o zaštiti prirode.

Članak 5.

(1) Područje ekološke mreže odabire se na osnovi stručnih kriterija za odabir područja za svaki prirodni stanišni tip i svaku divlju vrstu čije očuvanje je od interesa za Europsku uniju i Republiku Hrvatsku.

(2) Stručni kriteriji za odabir područja ekološke mreže propisani su Prilogom I. ove Uredbe.

(3) Stručni kriteriji iz stavka 2. ovoga članka odnose se na:

– prirodne stanišne tipove od interesa za Europsku uniju zastupljene na teritoriju Republike Hrvatske koji su propisani u Prilogu II. Dijelu 1. ove Uredbe (referentna lista stanišnih tipova),

– staništa divljih vrsta, uključujući i ptice, od interesa za Europsku uniju koje se redovito pojavljuju na teritoriju Republike Hrvatske, a koje su propisane u Prilogu II. Dijelu 2. ove Uredbe (referentna lista ptica i ostalih divljih vrsta).

(4) Stručni kriteriji za svaki prirodni stanišni tip i svaku divlju vrstu sastavni su dio baze podataka ekološke mreže koju vodi i održava Državni zavod za zaštitu prirode (u daljnjem tekstu: Zavod), a objavljuju se na internetskoj stranici Ministarstva zaštite okoliša i prirode (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) i Zavoda, zajedno s granicama područja iz članka 9. stavka 2. ove Uredbe.

 

Članak 6.

Ekološkom mrežom proglašavaju se:

– područja značajna za očuvanje i ostvarivanje povoljnog stanja divljih vrsta ptica od interesa za Europsku uniju, kao i njihovih staništa, te područja značajna za očuvanje migratornih vrsta ptica, a osobito močvarna područja od međunarodne važnosti (u daljnjem tekstu: Područja očuvanja značajna za ptice – POP) koja su sastavni dio Priloga III. Dijela 1. ove Uredbe,

– područja značajna za očuvanje i ostvarivanje povoljnog stanja drugih divljih vrsta i njihovih staništa, kao i prirodnih stanišnih tipova od interesa za Europsku uniju (u daljnjem tekstu: Područja očuvanja značajna za vrste i stanišne tipove – POVS) koja su sastavni dio Priloga III. Dijela 2. ove Uredbe.

Članak 7.

(1) Podatke o područjima i kartografski prikaz područja iz članka 6. podstavka 2. ove Uredbe Ministarstvo će dostavit Europskoj komisiji po stupanju na snagu ove Uredbe radi provedbe postupka potvrđivanja koji se provodi u vidu Biogeografskih seminara te bilateralnih konzultacija.

(2) Temeljem zaključka Europske komisije nakon Biogeografskih seminara i bilateralnih konzultacija, Zavod usklađuje popis Područja očuvanja značajnih za vrste i stanišne tipove, a Ministarstvo dostavlja usklađeni popis Europskoj komisiji.

(3) Nakon finalnog zaključka Europske komisije o dostatnosti Područja očuvanja značajnih za vrste i stanišne tipove koje je predložila Republika Hrvatska i objave popisa tih područja u službenom glasilu Europske unije, ona dobivaju status Područja značajnih za Europsku uniju.

Članak 8.

Područja očuvanja značajna za ptice iz Priloga III. Dijela 1. ove Uredbe i Područja očuvanja značajna za vrste i stanišne tipove iz Priloga III. Dijela 2. ove Uredbe, definirana su sljedećim podacima:

– identifikacijskim brojem područja,

– nazivom područja ekološke mreže,

– znanstvenim imenima divljih vrsta ili stanišnih tipova zbog kojih je pojedino područje određeno kao područje ekološke mreže (ciljne vrste i staništa) uz posebno označavanje prioritetnih divljih vrsta ili prioritetnih stanišnih tipova navođenjem oznake«*«,

– kategorijama ciljnih vrsta i stanišnih tipova,

– statusom vrste, kod posebnih područja značajnih za očuvanje ptica.

 Članak 9.

(1) Granice područja ekološke mreže i njihov položaj u prostoru prikazuju se na publikacijskoj karti, koja je sastavni dio Priloga IV. ove Uredbe i to kao Dio 1. Područja očuvanja značajna za ptice te Dio 2. Područja očuvanja značajna za vrste i stanišne tipove.

(2) Granice područja ekološke mreže iz članka 6. ove Uredbe i njihov položaj u prostoru iscrtane su na detaljnoj topografskoj karti u mjerilu 1:25000 (DTK25) koja je sastavni dio Priloga V. ove Uredbe i to kao Dio 1. Područja očuvanja značajna za ptice te Dio 2. Područja očuvanja značajna za vrste i stanišne tipove.

(3) Granice područja ekološke mreže iz članka 6. ove Uredbe i njihov položaj u prostoru čuvaju se u Zavodu u digitalnom obliku kao sloj geografskog informacijskog sustava (GIS) te su javno dostupne putem internetske stranice Ministarstva i Zavoda.

Članak 10.

Zavod će u suradnji s Državnom geodetskom upravom prenijeti granice ekološke mreže iz mjerila 1:25000 u mjerilo 1:5000 u digitalnom obliku kao sloj geografskog informacijskog sustava (GIS) do 31. prosinca 2016. godine.

Članak 11.

(1) Prilozi I., II., III., IV. i V. sastavni su dio ove Uredbe.

(2) Prilozi I., II., III. i IV. kao sastavni dio ove Uredbe objavljuju se u »Narodnim novinama«, a prilog V. je kao sastavni dio ove Uredbe pohranjen u Ministarstvu i Zavodu i ne objavljuje se u »Narodnim novinama«.

Članak 12.

Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o proglašenju ekološke mreže (»Narodne novine«, broj 109/2007).

Članak 13.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/13-03/82

Urbroj: 50301-05/25-13-3

Zagreb, 26. rujna 2013.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.

Preuzmi
Naziv datoteke 28.UREDBA O EKOLOŠKOJ MREŽI 09.10.2013.doc Veličina 5 Megabytes Tip doc (application/msword) Created Date Monday, 05 January 2015 Vlasnik Dina