NAREDBA O PODUZIMANJU MJERA OBVEZNOG UKLANJANJA AMBROZIJE - 2007.g.

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODNOGA GOSPODARSTVA

2244

Na temelju članka 50. točke 3. i 7., a u svezi s člankom 6. stavkom 1. i 3. Zakona o biljnom zdravstvu (»Narodne novine« br. 75/05), ministar poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva donosi

NAREDBU O PODUZIMANJU MJERA OBVEZNOG UKLANJANJA AMBROZIJE

– Ambrosia artemisiifolia L.

Članak 1.

Ovom Naredbom propisuju se mjere obveznog uklanjanja korova ambrozije – Ambrosia artemisiifolia L. (u daljnjem tekstu: ambrozija) u cilju njenog suzbijanja i sprječavanja daljnjeg širenja na području Republike Hrvatske.

Članak 2.

Vlasnici i korisnici poljoprivrednog obrađenog i neobrađenog zemljišta (vrtova, oranica, livada itd.), šuma i lovišta, ovlaštenici upravljanja vodotocima i kanalima te površinama uz vodotoke i kanale, ovlaštenici upravljanja i održavanja površina uz javne prometnice i željezničke pruge, ovlaštenici upravljanja parkovima i drugim javnim zelenim površinama (u daljnjem tekstu: obveznici) dužni su provoditi mjere uklanjanja ambrozije propisane člankom 3. ove Naredbe.

Članak 3.

Obveznici iz članka 2. ove Naredbe dužni su tijekom vegetacijske sezone tekuće godine, u više navrata, sa svojih površina (uključujući i rubove parcela, šuma i poljskih putova) redovito uklanjati i suzbijati ambroziju sljedećim mjerama:

– agrotehničkim: pridržavanjem plodoreda, obradom tla, pravovremenom sjetvom i gnojidbom kulture, višekratnim prašenjem strništa i neobrađene (nezasijane) poljoprivredne površine;

– mehaničkim: međurednom kutivacijom, okopavanjem, plijevljenjem i pročupavanjem izbjeglih biljaka, redovitom (višekratnom) košnjom, priječenjem prašenja i plodonošenja biljaka;

– kemijskim: uporabom učinkovitih herbicida koji imaju dozvolu za promet i primjenu u Republici Hrvatskoj za suzbijanje ambrozije, a u skladu s uputom za primjenu koja je priložena uz sredstvo.

Članak 4.

Obveznici snose troškove mjera uklanjanja i uništavanja ambrozije iz članka 3. ove Naredbe.

Članak 5.

Stručnjaci Hrvatskog zavoda za poljoprivrednu savjetodavnu službu i mjerodavni zaposlenici u uredima državne uprave u županijama, jedinicama lokalne samouprave (općinama i gradovima) dužni su upoznati obveznike iz članka 2. ove Naredbe o obvezi provođenja mjera propisanih člankom 3. ove Naredbe, te o kaznenim odredbama u slučaju neprovođenja istih.

Inspekcijski nadzor nad provedbom mjera propisanih ovom Naredbom provode fitosanitarna inspekcija i šumarska inspekcija sukladno Zakonu o biljnom zdravstvu, te poljoprivredna inspekcija sukladno Zakonu o poljoprivrednom zemljištu (»Narodne novine«, br. 66/01, 87/02, 48/05 i 90/05).

Članak 6.

Stupanjem na snagu ove Naredbe, prestaje važiti Naredba o poduzimanju mjera obveznog uklanjanja ambrozije – Ambrosia artemisiifolia L. (»Narodne novine«, br. 90/06).

Članak 7.

Ova Naredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/07-01/54

Urbroj: 525-1-07-1

Zagreb, 5. srpnja 2007.

Ministar

poljoprivrede, šumarstva

i vodnoga gospodarstva

Petar Čobanković, v. r.

N.N.Br.72/07. od  11.07.2007.

Preuzmi
Naziv datoteke 22.NAREDBA O UKLANJANJU AMBROZIJE 11.07.2007.doc Veličina 26 Kilobytes Tip doc (application/msword) Created Date Monday, 05 January 2015 Vlasnik Dina