PRAVILNIK O SLUŽBENOJ ISKAZNICI I ZNAKU INSPEKTORA/ICA ZAŠTITE OKOLIŠA - 2012.g.

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE

Na temelju članka 184. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša (»Narodne novine«, br. 110/07), ministrica zaštite okoliša i prirode, donosi

PRAVILNIK O SLUŽBENOJ ISKAZNICI I ZNAKU INSPEKTORA/ICA ZAŠTITE OKOLIŠA

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuje oblik i sadržaj službene iskaznice, izgled službenog znaka te način izdavanja, uporabe i vođenja upisnika o izdanim službenim iskaznicama i znakovima inspektora/ica inspekcije zaštite okoliša u Ministarstvu zaštite okoliša i prirode (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

Članak 2.

(1) Službena iskaznica (u daljnjem tekstu: iskaznica) izrađuje se kao plastična kartica pravokutnog oblika veličine 85x55 mm od PVC materijala svijetlozelene boje.

(2) Obrazac iskaznice tiskan je uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio (Prilog 1).

Članak 3.

Iskaznica sadrži:

– na prednjoj strani u lijevom dijelu: grb Republike Hrvatske, natpis »REPUBLIKA HRVATSKA, MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE«, naziv »SLUŽBENA ISKAZNICA INSPEKTORA/ICE ZAŠTITE OKOLIŠA«, ime i prezime inspektora/ice zaštite okoliša, a na prednjoj strani u desnom dijelu mjesto za fotografiju veličine 25x30 mm i broj iskaznice,

– na poleđini: tekst o ovlastima nositelja/ice iskaznice »NOSITELJ/ICA OVE ISKAZNICE OVLAŠTEN/A JE U OKVIRU SVOJE NADLEŽNOSTI NA TEMELJU PROPISA O ZAŠTITI OKOLIŠA UĆI U POSLOVNE I DRUGE PROSTORIJE, GRAĐEVINE, ZGRADE, PROSTORE I NA GRADILIŠTE, OBAVITI INSPEKCIJSKI PREGLED POSTROJENJA, GRAĐEVINA, ZGRADA, POSLOVNIH PROSTORIJA, SPISA I ISPRAVA, PREGLEDATI SREDSTVA RADA I ALAT, VOZILA I PLOVILA, SASLUŠATI OSOBE I UTVRDITI NJIHOV IDENTITET, TE OBAVITI I DRUGE RADNJE U PROVEDBI INSPEKCIJSKOG NADZORA U SKLADU S PROPISIMA O ZAŠTITI OKOLIŠA.«

– nadnevak izdavanja, mjesto za pečat i potpis ovlaštene osobe Ministarstva.

Članak 4.

(1) Službeni znak (u daljnjem tekstu: značka) izrađuje se od metala s mjedenom podlogom i sjajno niklanom aplikacijom, okrugloga oblika promjera 55 mm.

(2) Likovni prikaz izgleda značke tiskan je uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio (Prilog 2).

Članak 5.

(1) Značka je okruglog oblika, u čijem se središtu na pozlaćenoj podlozi nalazi grb Republike Hrvatske, s poljima u crvenom i bijelom emajlu i reljefnom pozlaćenom krunom. Na podlozi koja okružuje grb prikazan je zrakasti motiv. Središnji dio značke okružuje sjajni niklani prsten s tekstom »INSPEKCIJA ZAŠTITE OKOLIŠA« u emajlu tamnoplave boje. Rubni dio značke je niklani prsten s prikazom hrvatskog pletera izvedenog u mjedenom reljefu, u čijem vršnom dijelu se nalaze pozlaćena slova »RH« (Republika Hrvatska). U donjoj četvrtini značke je niklana lenta, koja djelomično prekriva pleter i jednake je širine kao prsten. Na lenti je emajlom tamnoplave boje ispisan troznamenkasti broj značke.

(2) Na poleđini značke pričvršćena je lisnata opruga od perne bronce.

Članak 6.

(1) Iskaznica i značka ulažu se u kožne korice crne boje, trodijelne, s dvostrukim pregibom i veličine svakoga dijela najviše 8x12 cm.

(2) Na prednjoj strani kožnih korica iz stavka 1. ovoga članka utisnut je u reljefu grb Republike Hrvatske.

Članak 7.

Iskaznicu i značku izdaje Ministarstvo, koje snosi troškove izdavanja.

Članak 8.

(1) Ministarstvo vodi upisnik o izdanim i vraćenim iskaznicama i značkama inspektora/ica zaštite okoliša.

(2) Rubrike upisnika iz stavka 1. ovoga članka sadrže:

1. evidencijski broj,

2. ime i prezime inspektora/ice zaštite okoliša,

3. broj iskaznice,

4. broj značke,

5. klasifikacijsku oznaku i urudžbeni broj rješenja o postavljenju u zvanje inspektora/ice zaštite okoliša,

6. nadnevak izdavanja iskaznice,

7. nadnevak vraćanja odnosno poništenja iskaznice,

8. nadnevak izdavanja značke,

9. nadnevak vraćanja odnosno pohrane značke,

10. potpis inspektora/ice zaštite okoliša,

11. napomenu, i

12. potpis osobe koja vodi upisnik.

Članak 9.

Iskaznica i značka vrijede od dana izdavanja do prestanka ovlaštenja za obavljanje poslova inspektora/ica zaštite okoliša, ako ovim Pravilnikom nije određeno drugačije.

Članak 10.

(1) Inspektor/ica zaštite okoliša koji/a izgubi iskaznicu ili značku, ili na drugi način ostane bez iskaznice ili značke, dužan/dužna je o tome odmah izvijestiti neposredno nadređenog službenika.

(2) Nova iskaznica ili značka izdat će se nakon što se izgubljena ili na drugi način nestala iskaznica ili značka proglase u »Narodnim novinama« nevažećima.

(3) Troškove oglašavanja u »Narodnim novinama« snosi inspektor/ica zaštite okoliša koji je izgubio iskaznicu ili značku ili je na drugi način ostao bez njih.

(4) U slučaju kad je gubitak ili nestanak iskaznice ili značke posljedica namjere ili krajnje nepažnje inspektora/ice, troškove izdavanja nove iskaznice ili značke snosi inspektor/ica zaštite okoliša.

Članak 11.

(1) Inspektor/ica zaštite okoliša kojem/kojoj prestane državna služba ili je raspoređen/a na drugo radno mjesto, obvezan/a je prilikom primitka rješenja o prestanku državne službe ili rješenja o novom rasporedu, vratiti iskaznicu i značku Ministarstvu, odnosno osobi koja vodi upisnik iz članka 6. ovoga Pravilnika.

(2) Iskaznica i značka će se privremeno oduzeti u slučaju suspenzije inspektora/ice zaštite okoliša prema posebnom propisu, odnosno ako se protiv njega/nje provodi istraga ili je podignuta optužnica do okončanja postupka ili iz drugih opravdanih razloga kada postoji opasnost zloporabe dužnosti.

(3) Privremeno oduzeta iskaznica i značka se pohranjuje i čuva u Ministarstvu do okončanja postupka ili prestanka opravdanih razloga iz stavka 2. ovog članka.

(4) Vraćena iskaznica se poništava.

(5) Vraćena značka pohranjuje se u Ministarstvu.

Članak 12.

(1) Iskaznice izdane na temelju prethodnih propisa zamijenit će se iskaznicama i značkama izdanim u skladu s ovim Pravilnikom u roku od 60 dana od dana njegova stupanja na snagu.

(2) Inspektor/ica zaštite okoliša je dužan odmah po primitku iskaznice i značke izdanih na temelju ovoga Pravilnika, vratiti dosadašnju iskaznicu osobi koja u Ministarstvu vodi upisnik iz članka 6. ovoga Pravilnika.

Članak 13.

(1) Inspektor/ica zaštite okoliša smije koristiti iskaznicu i značku samo u okviru svoje ovlasti za obavljanje poslova inspekcije zaštite okoliša u skladu s propisima o zaštiti okoliša.

(2) Svaka zloporaba iskaznice i značke osnova je za pokretanje stegovne i/ili kaznene odgovornosti.

Članak 14.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o službenoj iskaznici inspektora inspekcije zaštite okoliša Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva (»Narodne novine«, br. 1/05).

Članak 15.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 351-02/12-20/17

Urbroj: 517-12-1

Zagreb, 4. travnja 2012.

Ministrica

dr. sc. Mirela Holy, v. r.

PRILOG 1

OBRAZAC SLUŽBENE ISKAZNICE INSPEKTORA/ICE ZAŠTITE OKOLIŠA

Prednja strana iskaznice

Poleđina iskaznice

PRILOG 2

LIKOVNI PRIKAZ IZGLEDA ZNAČKE INSPEKTORA/ICE ZAŠTITE OKOLIŠA

 N.N.Br.43/12. od  16.04.2012.

Preuzmi
Naziv datoteke 06.PRAVILNIK O SLUŽBENOJ ISKAZNICI I ZNAKU INSPEKTORA-ICA ZAŠTITE OKOLIŠA 16.04.2012.doc Veličina 57 Kilobytes Tip doc (application/msword) Created Date Monday, 05 January 2015 Vlasnik Dina