NAPUTAK O NAČINU PROVOĐENJA NAREDBE O PROVEDBI ORALNE VAKCINACIJE LISICA - 2013.g.

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

Na temelju članka 12. stavka 1. Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine«, broj 41/2007 i 55/2011) ministar poljoprivrede donosi

NAPUTAK O NAČINU PROVOĐENJA NAREDBE O PROVEDBI ORALNE VAKCINACIJE LISICA NA PODRUČJU REPUBLIKE HRVATSKE

Članak 1.

Ovim se Naputkom propisuje način provođenja mjera propisanih Naredbom o provedbi oralne vakcinacije lisica na području Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 47/2012), u daljnjem tekstu: Naredba.

Članak 2.

Način provođenja mjera iz članka 1. ovoga Naputka određen je u Dodacima I. do III. ovoga Naputka koji su njegov sastavni dio.

Članak 3.

Stupanjem na snagu ovog Naputka prestaje važiti Naputak o načinu provođenja naredbe o provedbi oralne vakcinacije lisica na području Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 73/12).

Članak 4.

Ovaj Naputak stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 322-02/13-01/04

Urbroj: 525-10/0246-13-1

Zagreb, 10. siječnja 2013.

Ministar
Tihomir Jakovina, v. r.

DODATAK I.

(1) Radi utvrđivanja učinkovitosti provedbe jesenske akcije oralne vakcinacije lisica propisane člankom 2. stavkom (a) i (b) Dijela II. Naredbe, povećani odstrjel lisica mora se provesti u lovištima navedenim Dodatku III ovoga Naputka.

(2) U svrhu kontrole provedbe i utvrđivanja učinkovitosti oralne vakcinacije, na površini od 100 km2 mora biti odstrijeljeno 8 lisica.

(3) Za potrebe utvrđivanja učinkovitosti provedbe oralne vakcinacije lisica uzorkom se smatra cijela lešina lisice. Kako bi se provele odgovarajuće laboratorijske pretrage potrebno je odstrjeljivati naizgled zdrave jedinke koje ne pokazuju znakove bolesti te jedinke starije od godine dana.

(4) Uzimanje uzoraka provodi se na način da se lešina lisice prikupi neposredno nakon odstrjela, zapakira u nepropusnu PVC vreću te što je prije moguće dostavi ovlaštenoj veterinarskoj organizaciji. Uz svaki uzorak u ovlaštenu veterinarsku organizaciju mora biti dostavljen, čitko i u cijelosti popunjen, numerirani Obrazac za dostavu lisica na laboratorijsko pretraživanje.

(5) Svaka lovačka udruga dobiva točan broj numeriranih obrazaca koje je potrebno ispuniti i zajedno sa uzorkom dostaviti ovlaštenoj veterinarskoj organizaciji (jedna lisica stavlja se u jednu vreću koju prati odgovarajući obrazac).

(6) Tablica s popisom lovišta, propisanim brojem lisica koji je potrebno odstrijeliti po lovoovlaštniku te vremensko razdoblje u kojem je potrebno provesti odstrjel navedena je Dodatku III. ovoga Naputka. Podatci o lovištima (adrese i površine) preuzeti su od Ministarstva poljoprivrede – Uprave šumarstva, lovstva i drvne industrije.

(7) Pri zaprimanju uzorka ovlaštena veterinarska organizacija dužna je provjeriti kvalitetu istoga na način da se utvrdi stupanj autolitičkih promjena te podatke navedene u Obrascu. Ukoliko je uzorak ispravan te Obrazac čitko i u potpunosti popunjen, ovlaštena veterinarska organizacija dužna je isplatiti lovcu naknadu za dostavljeni uzorak. Visina naknade kao i način isplate propisani su u Dodatku II. ovoga Naputka.

(8) Ovlaštena veterinarska organizacija mora uzorak do slanja u laboratorij pohraniti na temperaturi do +4 °C te što je prije moguće proslijediti u laboratorij Hrvatskog veterinarskog instituta u Zagrebu ili Veterinarske zavode u Rijeci, Križevcima, Splitu i Vinkovcima. Ukoliko ne postoji mogućnost pohrane uzorka na +4 °C ili se uzorak ne može pravovremeno dostaviti u laboratorij, potrebno je uzorkovati dio bedrenog mišićja lisice veličine 5x5cm u plastičnu nepropusnu kutiju i zajedno s cijelom lešinom lisice pohraniti na -20 °C. Vreća u kojoj se nalazi lešina lisice te pripadajuća kutija s uzorkom mišića moraju nositi jedinstvenu oznaku broja Obrasca koji prati uzorak. Plastične kutije za pohranu mišića dostupne su u Hrvatskom veterinarskom institutu u Zagrebu te Veterinarskim zavodima u Rijeci, Križevcima, Splitu i Vinkovcima.

DODATAK II.

(1) U svrhu provedbe odredbi iz članka 2. i 3. Dijela IV. Naredbe, Ministarstvo poljoprivrede isplaćuje naknadu za svaku odstrijeljenu i dostavljenu lisicu u službeni laboratorij, preko ovlaštenih veterinarskih organizacija, u visini od 170,00 kuna, od čega:

– iznos naknade u visini od 120,00 kuna po lisici pripada lovcu koji je obavio odstrel, a

– iznos od 50,00 kuna po lisici pripada ovlaštenoj veterinarskoj organizaciji koja dostavlja lisicu u laboratorij iz članka 3. Dijela IV. Naredbe.

(2) Naknada se isplaćuje samo za one uzorke koji su pogodni za laboratorijsko pretraživanje (uzorci cijele lešine lisice na kojoj nije nastupila autoliza, te nije oštećena lubanja) i koji su dostavljeni u razdoblju propisanom u Tablici iz Dodatka III. ovoga Naputka.

(3) Na osnovi evidencija i priloženih dokumenata o isplati naknade lovoovlaštenicima, ovlaštene veterinarske organizacije ispostavljaju račun Ministarstvu poljoprivrede – Upravi veterinarstva na iznos od 170,00 kn po odstrijeljenoj lisici. 

N.N.Br.9/13. od  22.01.2013.

Preuzmi
Naziv datoteke 12.NAPUTAK - ORALNA VAKCINACIJA LISICA NA PODRUČJU REPUBLIKE HRVATSKE 22.01.2013.doc Tip doc (application/msword)