NAREDBA O SMANJENJU BROJNOG STANJA POJEDINE VRSTE DIVLJAČI - 2007.g.

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODNOGA GOSPODARSTVA

Na temelju članka 81. Zakona o lovstvu (»Narodne novine«, br. 140/05.), ministar poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva donosi

NAREDBU O SMANJENJU BROJNOG STANJA POJEDINE VRSTE DIVLJAČI

Članak 1.

U skladu sa člankom 13. stavak 5. Zakona o otocima (»Narodne novine«, br. 34/99., 32/02. i 33/06.) ovom Naredbom određuje se:
– područje za koje se donosi naredba,
– intenzitet, struktura i način odstrjela,
– izvješćivanje Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva o izvršenom odstrjelu.

Članak 2.

Ova Naredba odnosi se na lovozakupnike u lovištima ustanovljenim na području otoka Cresa, Krka, Raba, Malog i Velog Lošinja.

Članak 3.

(1) Odstrjel svinje divlje, jelena lopatara i čaglja dopušten je tijekom cijele kalendarske godine, bez obzira na spol i dob, do pot­punog uklanjanja iz lovišta.
(2) Lov divljači mora se obavljati u skladu s odredbama članka 41. stavak 1., članka 42. stavak 4., članka 64. stavak 1. točke 1., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. i 10., članka 66. stavak 3. i 4., članka 67., članka 68. stavka 1. članka 70. i članka 74. Zakona o lovstvu.

Članak 4.

(1) Lovozakupnici iz članka 2. ove Naredbe obvezni su Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva dostaviti podatke o izvršenom odstrjelu divljači po dobnoj i spolnoj strukturi do 5. u mjesecu, za protekli mjesec.
(2) Izvršenje odstrjela potrebno je evidentirati u lovnogospodarskoj osnovi sukladno Pravilniku o sadržaju, načinu izrade i postupku donošenja, odnosno odobravanja lovnogospodarske osnove, programa uzgoja divljači i programa zaštite divljači.

Članak 5.

Ova Naredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: UP/I-323-03/07-01/9
Urbroj: 525-13-07-1
Zagreb, 11. travnja 2007.

Ministar
Petar Čobanković, v. r.

N.N.Br.42/07. od  23.04.2007.

Preuzmi
Naziv datoteke 33.NAREDBA O SMANJENJU BROJNOG STANJA POJEDINE VRSTE DIVLJAČI 23.04.2007.doc Tip doc (application/msword)