PRAVILNIK O NAČINU IZRADE PLANA ZAŠTITE DIVLJAČI NA POVRŠINAMA ZEMLJIŠTA IZVAN LOVIŠTA - 1994.g.

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I ŠUMARSTVA

Na temelju članka 108. stavka 2. Zakona o lovu ("Narodne novine" broj 10/94.) ministar poljoprivrede i šumarstva donosi

PRAVILNIK O NAČINU IZRADE PLANA ZAŠTITE DIVLJAČI NA POVRŠINAMA ZEMLJIŠTA IZVAN LOVIŠTA

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim pravilnikom propisuje se sadržaj, način izrade. donošenje i provedba plana zaštite divljači na površinama zemljišta izvan lovišta (u daljnjem tekstu: plan). Pod površinama zemljišta izvan lovišta (u daljnjem tekstu: površine izvan lovišta) prema ovom pravilniku podrazumijevaju se površine zemljišta iz članka 8. stavka 2. Zakona o lovu (u daljnjem tekstu: Zakon). Planom se zaštićuje divljač na površinama izvan lovišta do donošenja programa zaštite divljači.

Članak 2.

Na površinama izvan lovišta zaštićuje se divljač te vodi briga o drugim životinjskim vrstama. Dijelovi površina izvan lovišta mogu se predvidjeti za znanstvena istraživanja. Površine iz stavka 2. ovoga članka moraju biti predviđene posebnim programom znanstveno-nastavnih ili znanstveno-istraživačkih ustanova i vidno obilježene na terenu uz prethodno dopuštenje Ministarstva poljoprivrede i šumarstva.

POSEBNE ODREDBE

Članak 3.

Plan sadrži:

1. akt o proglašenju ili ustanovljenju površine izvan lovišta;

2. osnovne podatke o položaju, veličini i granicama površine izvan lovišta te vrstama kultura po kategorijama vlasništva s rekapitulacijom;

3. procjenu brojnog stanja divljači koja stalno, sezonski ili u vrijeme seobe obitava na tim zemljištima;

4. mjere zaštite divljači;

5. mjere za sprečavanje šteta od divljači;

6. brigu o drugim životinjskim vrstama;

7. prikaz potrebnih financijskih sredstava za provedbu plana;

8. akt o povjeravanju provedbe plana.

Članak 4.

Mjere zaštite divljači obuhvaćaju osobito:

1. zabranu lova divljači osim izuzetaka propisanih Zakonom i ovim pravilnikom;

2. provedbu preventivnih, dijagnostičkih, kurativnih i higijensko-zdravstvenih mjera radi zdravstvene zaštite divljači, ljudi i stoke;

3. spašavanje divljači od elementarnih nepogoda;

4. uzgojne mjere i radnje u funkciji zaštite divljači;

5. uklanjanje pasa i mačaka skitnica;

6. poduzimanje preventivnih mjera kod izvođenja poljoprivrednih i drugih radova u svrhu zaštite divljači;

7. pravilan izbor i primjenu zaštitnih sredstava u poljoprivrednoj i šumarskoj proizvodnji;

8. suzbijanje nezakonitog lova.

Članak 5.

Mjere za sprečavanje šteta od divljači jesu:

1. edukacija i suradnja s vlasnicima i korisnicima površina izvan lovišta:

2 nabavljanje kemijskih zaštitnih sredstava te njihova besplatna raspodjela korisnicima površina izvan lovišta na njihov zahtjev;

3. zaštita usjeva i nasada izgonom divljači te uporabom zaštitnih sredstava i plašila, koju su dužni provoditi korisnici površina izvan lovišta o vlastitom trošku;

4 uklanjanje poljoprivrednih usjeva do agrotehničkog roka;

5 smanjivanje broja divljači kada zbog prevelike gustine dolazi do gospodarski nedopustivih šteta.

Članak 6.

Za štetu koju počini divljač na površinama izvan lovišta odgovorna je pravna odnosno fizička osoba koja provodi plan, pod uvjetom da je oštećeni poduzeo propisane mjere koje je bio obvezan poduzeti.

Članak 7.

Na površinama izvan lovišta divljač je dopušteno loviti:

1. ranjenu ili bolesnu tokom cijele godine. uz obvezu prijave nadležnom uredu i predočenje uvjerenja nadležne veterinarske službe da je odstreljena divljač bila ranjena ili bolesna;

2. u slučaju proglašenja zarazne bolesti ili ako postoji mogućnost njene pojave u skladu s propisima o zdravstvenoj zaštiti životinja;

3. za potrebe znanstveno-istraživačkih i znanstveno-nastavnih ustanova u skladu s odgovarajućim programom;

4. u slučajevima iz članka 5. stavka 1. točka 5. ovoga pravilnika.

Članak 8.

Lov divljači iz članka 7. ovoga pravilnika obavlja se u skladu s odredbama Zakona. Prihodi ostvareni lovom divljači raspoređuju se u skladu s ugovorom o provedbi plana (u daljnjem tekstu: ugovor).

Članak 9.

Financijska sredstva za provedbu plana osiguravaju se u proračunu županije odnosno Grada Zagreba u skladu s člankom 35. točka 2. Zakona.

Članak 10.

Izrada plana može se povjeriti osobi iz članka 46. Zakona. Plan donosi županijski ured odnosno ured Grada Zagreba nadležan za poslove lova na prijedlog stručne komisije u koju imenuje najmanje tri člana sa završenim šumarskim, veterinarskim, agronomskim fakultetom stočarskog smjera ili prirodoslovno-matematičkim fakultetom biološkog smjera.

Članak 11. Provedbu plana za površine zemljišta iz članka 19. stavka 2. Zakona. nadležni ured povjerava posebnim aktom ovlašteniku prava lova susjednog lovišta ili pravnoj odnosno fizičkoj osobi koja ispunjava uvjete iz članka 27. stavka 3. Zakona na prijedlog stručne komisije iz članka 10. stavka 2. ovoga pravilnika. Temeljem akta iz stavka 1. ovoga članka župan odnosno gradonačelnik Grada Zagreba i pravna odnosno fizička osoba kojoj je povjerena provedba plana sklapaju ugovor. Plan je sastavni dio ugovora.

PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 12.

Nadležni ured donijet će plan za površine izvan lovišta u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovoga pravilnika odnosno od dana proglašenja ili ustanovljenja tih površina.

Članak 13.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 011-02/94-01/88

Urbroj : 525-01-94-1

Zagreb, 5. kolovoza 1994.

Ministar poljoprivrede i šumarstva

Ivan Tarnaj, dipl. ing., v. r.

N.N.Br.61/94. od  19.08.1994.

Preuzmi
Naziv datoteke 32.PRAVILNIK O ZAŠTITI DIVLJAČI IZVAN LOVIŠTA 19.08.1994.doc Tip doc (application/msword)