PRAVILNIK O POTVRDI O PODRIJETLU I OBILJEŽAVANJU KRUPNE DIVLJAČI - 2010.g.

MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA, ŠUMARSTVA I VODNOGA GOSPODARSTVA

Na temelju članka 74. stavka 8. Zakona o lovstvu (»Narodne novine«, broj 140/05 i 75/09) ministar regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva donosi

PRAVILNIK O POTVRDI O PODRIJETLU DIVLJAČI I NJEZINIH DIJELOVA I OBILJEŽAVANJU KRUPNE DIVLJAČI EVIDENCIJSKIM MARKICAMA

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuje obrazac Potvrde o podrijetlu divljači i njezinih dijelova (u daljem tekstu: Potvrda) te obrazac evidencije prometa divljači, način obilježavanja krupne divljači, način izdavanja evidencijskih markica te vođenje evidencije o izdanim i iskorištenim evidencijskim markicama za obilježavanje krupne divljači (u daljem tekstu: markica).

Članak 2.

U ovome Pravilniku u uporabi su pojmovi sa sljedećim značenjem:

a) Dijelovi divljači – dijelovi tijela divljači (divljačina) i trofeji divljači za koje nije izdan propisani trofejni list;

b) Držanje divljači – posjedovanje divljači ili njezinih dijelova u vlastitom objektu namijenjenih osobnoj potrošnji u vlastitom domaćinstvu;

c) Krupna divljač – divljač navedena u članku 3. stavku 1. točki A. Zakona o lovstvu;

d) Ostale životinjske vrste – životinjske vrste koje se uklanjaju u skladu s člankom 62. točkom 5. Zakona o lovstvu;

e) Premještanje divljači – svako pomicanje, prenošenje ili prevoženje divljači od mjesta izlučenja tijekom trajanja lova, odnosno do završetka lova toga lovnoga dana;

f) Prevoženje divljači i njezinih dijelova – prenošenje ili prevoženje divljači ili njezinih dijelova na javnim cestama i površinama na kojima nije ustanovljeno lovište, odnosno svako prevoženje divljači ili njezinih dijelova nakon završenog lova;

g) Promet divljači i njezinih dijelova – stavljanje na tržište divljači ili njezinih dijelova u skladu s odredbama Zakona o hrani i Zakona o veterinarstvu.

POTVRDA O PODRIJETLU DIVLJAČI I NJEZINIH DIJELOVA

Članak 3.

1) Potvrda je numerirana isprava koja se tiska u obliku knjižnog bloka na obrascu PPD (Prilog 1.).

2) Blokove Potvrda izdaje Hrvatski lovački savez na zahtjev ovlaštenika prava lova, odnosno pravne ili fizičke osobe koja koristi površine izvan lovišta u skladu s člankom 9. stavkom 2. Zakona o lovstvu (u daljnjem tekstu: ovlaštenik prava lova).

3) Očevidnik izdanih Potvrda po lovištima i zemljištima iz članka 9. stavka 2. Zakona o lovstvu (u daljnjem tekstu: površine zemljišta) vodi Hrvatski lovački savez.

Članak 4.

1) Potvrdu ispunjava i izdaje ovlaštenik prava lova na temelju Dopuštenja za lov divljači i Zapisnika o izvršenom lovu, za svaki primjerak izlučene divljači i njezinih dijelova koji se prevozi ili stavlja u promet pod uvjetima propisanim ovim Pravilnikom.

2) Potvrda se izdaje u četiri istovjetna primjerka. Prvi primjerak (izvornik) namijenjen je osobi koja je posjednik divljači i njezinih dijelova, drugi primjerak ovlaštenoj veterinarskoj organizaciji, treći primjerak ovlašteniku prava lova, a četvrti primjerak ostaje u bloku Potvrda.

3) U Potvrdi je ovlaštenik prava lova dužan ispunjavati sve rubrike, u protivnom Potvrda nije važeća.

Članak 5.

1) Blok Potvrda izdaje se sukcesivno. Ukoliko je istovremeno u opticaju više blokova Potvrda za iste površine zemljišta, lovoolaštenik je dužan svaki zasebni blok zadužiti na odgovornu osobu te osigurati ispravno korištenje tih blokova.

2) Ovlaštenik prava lova je dužan čuvati svoj primjerak Potvrde do isteka važenja lovnogospodarske osnove, programa uzgoja divljači ili programa zaštite divljači.

3) Evidenciju prometa divljači vodi ovlaštenik prava lova na obrascu PPD-1 (Prilog 2.).

4) Ovlaštenik prava lova je dužan voditi očevidnik svih zaduženih Potvrda i Potvrda koje se nalaze u uporabi na obrascu OPPD koji je tiskan u prilogu ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio (Prilog 3.).

5) Obrasce iz stavka 3. i 4. ovoga članka ovlaštenik prava lova može voditi i u elektronskom obliku.

Članak 6.

Ostale životinjske vrste koje se uklanjaju s površina zemljišta u skladu s člankom 62. točkom 5. Zakona o lovstvu, kao i njihovi dijelovi, mogu se premještati ili prevoziti samo uz Potvrdu, te se na njih odgovarajuće primjenjuju odredbe članka 3., 4. i 5. ovoga Pravilnika.

OBILJEŽAVANJE KRUPNE DIVLJAČI

Članak 7.

1) Krupna divljač obilježava se evidencijskim markicama za obilježavanje krupne divljači (u daljnjem tekstu: markica), koje izdaje Ministarstvo nadležno za poslove lovstva (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

2) Markice se izdaju za svaku vrstu krupne divljači u skladu s dopuštenim izlučenjem, a vrijede samo za lovnu godinu i površinu zemljišta za koju su izdane.

3) Radi ostvarivanja prava dozvoljenog odstupanja u odstrjelu divljači propisanog posebnim propisom, ovlaštenik prava lova dužan je podnijeti Ministarstvu Zahtjev za izdavanje evidencijskih markica za obilježavanje krupne divljači na obrascu PPD-2 (Prilog 4.).

Članak 8.

Ministarstvo će povjeriti izradu markica, u skladu s propisanim uvjetima postupka nabave robe, usluga i ustupanju radova osobi koja jamči njihovu zaštitu i sigurnost.

Članak 9.

Evidenciju o izdanim i iskorištenim markicama po površinama zemljišta vodi Ministarstvo.

Članak 10.

1) Markica je izrađena od plastike, ukupne dužine 218 mm i sastoji se od baznog dijela i užeg dijela za provlačenje.

2) Bazni dio markice, uključujući i perforaciju za provlačenje drugog dijela markice, dužine je 108 mm, a širine 15 mm.

3) Dio za provlačenje dužine je 110 mm od čega je nazubljeni dio 80 mm dužine i širine 10 mm, a preostali dio je dužine 30 mm i širine 7 mm.

4) Markica kojom se obilježava smeđi medvjed sadrži otisnuto u crnoj boji oznaku Republike Hrvatske (RH) serijski broj i broj kalendarske godine važenja.

5) Na naličju baznog dijela markica sadrži otisnuto u crnoj boji oznaku Republike Hrvatske (RH), serijski broj, broj lovne godine važenja i oznaku divljači.

6) Markica je za svaku vrstu divljači označena drugom bojom.

7) Izgled, oblik i oznake na markici po vrstama divljači tiskan je u Prilogu 5. ovoga Pravilnika.

Članak 11.

1) Izlučena divljač obilježava se markicom neposredno nakon izlučenja, odnosno prije premještanja divljači.

2) Živa divljač obilježava se markicom neposredno nakon hvatanja.

Članak 12.

1) Divljač se obilježava provlačenjem markice između kostiju podlaktice ili potkoljenice ili kroz kožu na trbušnoj šupljini, kada je izvršeno vađenje utrobe (evisceracija), odmah nakon odstrjela, na način da se uži dio markice provuče kroz perforaciju na baznom dijelu markice.

2) Živa divljač obilježava se na način da je poništena markica sastavni dio prateće dokumentacije.

Članak 13.

Divljač je pravovaljano obilježena markicom samo onda kada je markica postavljena u skladu s člankom 12. ovoga Pravilnika.

Članak 14.

Neiskorištene markice za proteklu lovnu godinu ovlaštenik prava lova obvezatan je vratiti Ministarstvu do 31. svibnja tekuće godine, uz popunjeni obrazac PPD-3 (Prilog 6.).

PRIJELAZNE ODREDBE

Članak 15.

Prilozi 1. do 5. tiskani su u dodatku ovoga Pravilnika i njegov su sastavni dio.

Članak 16.

Potvrde koje su u uporabi danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika vrijede do 31. ožujka 2011. godine.

Članak 17.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o obilježavanju krupne divljači evidencijskim markicama (»Narodne novine«, broj 54/06 i 92/08).

Članak 18.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa:011-01/10-02/08
Urbroj:538-08-10-10
Zagreb, 20. srpnja 2010.

Potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske                                                                                   i ministar regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva
mr. sc. Božidar Pankretić, v. r.

Prilozi: obrazac PPD, PPD-1, OPPD, PPD-2, Izgled, oblik i oznake na evidencijskoj markici po vrstama divljači

N.N.Br.95/10. od  04.08.2010.

Preuzmi
Naziv datoteke 18.PRAVILNIK O POTVRDI O PODRIJETLU I OBILJEŽAVANJU KRUPNE DIVLJAČI 04.08.2010.doc Tip doc (application/msword) Modified Date Friday, 02 January 2015