ZAKON O IZMJENI ZAKONA O LOVSTVU - 2014. godina

HRVATSKI SABOR

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O LOVSTVU

Proglašavam Zakon o izmjeni Zakona o lovstvu, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 24. siječnja 2014. godine.

Klasa: 011-01/14-01/17

Urbroj: 71-05-03/1-14-2

Zagreb, 28. siječnja 2014.

Predsjednik Republike Hrvatske: Ivo Josipović, v. r.

ZAKON O IZMJENI ZAKONA O LOVSTVU

Člalnak 1.

U Zakonu o lovstvu (»Narodne novine«, br. 140/05., 75/09. i 153/09.) u članku 88. stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Poslove inspekcijskog nadzora nad prodajom i kupnjom divljači i njezinih dijelova obavlja ministarstvo nadležno za financije sukladno ovom Zakonu i posebnim propisima.«.

Članak 2.

Ovaj Zakon stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/13-01/314

Zagreb, 24. siječnja 2014.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik Hrvatskoga sabora: Josip Leko, v. r.

N.N.Br.14/14. od  05.02.2014.

Preuzmi
Naziv datoteke 03.ZAKONA O LOVSTVU - IZMJENE 05.02.2014.doc Tip doc (application/msword)